Emlak Sözlüğü

A

ADA: Çevresi kamuya ait cadde, sokak, yol, kanal, ark, dere, göl, deniz gibi doğal ve yapay sınırlarla, kadastro çalışma alanı sınırı ile veya Devlet Demir Yolları arazisi ile çevrili parseller topluluğuna kadastro adası denir.

AKİT: Tarafların karşılıklı beyanların alındığı resmi senet tanzimine tabi işlemine denir.

ALTYAPI:��������Su, elektrik, kanalizasyon, yol gibi tesislerin tümüne verilen ad.

ANAHTAR TESLİM: Bir yapının tüm gereç ve işçiliğinin yüklenici tarafından kar��ılanıp, bütünüyle bitirilmiş olarak mal sahibine teslim edilmesini öngören sözleşme şekli.

ANTRE: Bir binanın veya apartman dairesinin ilk girilen bölümü, giriş.

AKAR: Kiraya verilerek gelir sağlayan mülk.

ALTYAPI: Mesken, iş veya diğer amaçlı kullanılan bina ve bölgeleri destekleyen kanalizasyon, yol, elektrik, su, gaz, telekomünikasyon ve arıtımdan oluşan yapı bütünüdür.
ARSA:  Belediye ve mücavir alan sınırları veya köy yerleşik alanlarında yapılan planlarla iskân (yapılaşma) sahası olarak ayrılmış yerlerde bulunan arazi parçalarına arsa denir.

AYNİ HAKLAR:  Kişilerin eşya üzerinde doğrudan doğruya hâkimiyetini sa����layan ve bu nedenle herkese karşı ileri sürülebilen haklardır.

ARAZİ: Sınırları yeterli vasıtalarla belirlenmiş, yatay ve düşey sınırları bulunan zemin par����������asıdır.

B

BAĞIMSIZ BÖLÜM: Bir yapının Kat Mülkiyeti Yasası hükümlerine göre bağımsız mülkiyete konu olan bölümlerden her biri.

BAHÇEKENT: Sağlık ve konfor koşullarına uygun bir yaşam sağlamak amacıyla tasarlanmış, tarıma ayrılmış bir toprak parçasıyla çevrili uydu kent.

BALKON: Bir binanın üst katlarından dışarıya doğru çıkmış, ön�� ve yanları korkulukla çevrili yer.

BEYAN: Üçüncü kişileri aydınlatmak, bilgilendirmek ve özellikle uyarmak amacıyla tapu kütüğündeki özel sütununa işlenen taşınmazın hukuki durum ve akıbetini gösteren belirtmelerdir.

BANL��YÖ: Büyük bir kentin yakın çevresinde bulunan yerleşim birimi.

C

CEBRİ İCRA:����������Yerine getirilmeyen veya ödenmeyen bir borcun icra müdürl��ğ�� aracılı����ı ile tahsili.

CEBRİ SATIŞ: ��zerinde haciz veya ipotek kaydı bulunan bor��luya ait taşınmaz malın borcu tahsil amacıyla icra müdürlüğü veya alacakl���� kamu idaresi kanalıyla satılarak, ihale alıc��sı adına tescili işlemidir.

CEPHE: Bir binanın yüzlerinden her biri, özellikle ön yüz.

CİNS TASHİHİ: Tapu kütüğünde kayıtlı bir taşınmazı niteliğinin değiştirerek, bir başka nitelikteki tapu kütüğünde tescil edilmesine denir.

CİNS DEĞİŞİKLİĞİ: Bir taşınmazın cinsinin yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale, bağ, bahçe ve benzeri iken arsa ve arazi, arsa ve arazi veya yapılı iken bağ, bahçe ve benzeri duruma dönüştürmek için paftasında ve tapu sicilinde yapılan işlemdir.

D

DAİRE: Yapılarda aynı çatı altında birden fazla yapılan bölümlerden her birine denir.

DEVRE MÜLK: Belirli devrelerde kişilerce kullanılarak belirli zaman içinde diğer halk sahiplerine devredilen mekâna denir.

DÖN��M: Eni ve boyu k��rkar arşın olan eski bir yer ölçüsü, yakla��ık 1000 m2.

DUBLEKS: İki katlı, ikinci katına içten merdivenle çıkılan konut.

E

EKSPERTİZ:��Bir arsaya veya yapıya belli ölçütlere göre değer biçme işi.

EMLAK: Mülk ve maldan oluşan emlak kelimesi ev, arsa, bağ, bahçe, tarla ve arazi gibi taşınmayan malların orta adına denir.

EMLAK BEYANI: Şahıs, kurum ve kuruşlarca sahibi olduklarını ispatlayarak bulundukları bölgedeki bağlı oldukları belediyelere makbuz karşılığı verilen belgeye denir.

EMSAL: Bir yapı veya konutun satış ya da kira bedelinin, benzerleriyle karşılaştırılmasıdır.
F

FERAĞ: Sahiplik hakkını ba��kasına devredip ilişki kesme; bu iş için tapuda yapılan resmi işlem.
FRANSIZ BALKONU: Döşemeye değin inen ve kapı gibi açılan, önü korkuluklu pencere.

FERAGAT: Bir haktan bedelli veya bedelsiz vazgeçme.

G

GABARİ: Yapılacak bir binanın belediyece öngörülen azami yüksekli����i.

GAYRİMENKUL: Arazi, arsa, bağımsız bölüm gibi bir yerden bir yere taşınamayan, yerinde sabit duran şeylerdir. Bu nedenle taşınmaz mal da denmektedir.

GECEKONDU: Hazine arazileri üzerinde izinsiz ve yetkisizce çok kısa sürede yapılan derme çatma kaçak yapılara denir.

GİYDİRME CEPHE: Çok katlı bir yapıda, döşemelerin önünden geçerek devam eden, bunlara veya kolonlara asılan, taşıyıcı olamayan, çoğu camlı dış duvar.

GÖTÜRÜ: Bir yapı işinin baştan kararlaştırılan sabit bir tutar karşılığında bir yükleniciye yaptırılması ilkesine dayanan sözleşme türü.
H

HACİZ: İhtilaflı işlerden doğan pürüzün çözümü için konulan şerhe denir.

HARİTA: Coğrafya olgular��nın dağılımını bir plan üzerinde gösteren ölçekli çizimdir.

HACİZ: Bir alacağın ödenmesi i����in borçlunun parasına, ayl��ğına veya malına icra dairesi tarafından el konulmas��.

H������SSELİ TAPU: Birden fazla kişinin sahip olduğu belgeye denir.

HİSSE: Bir taş��������������nmaz malın tam mülkiyetinin bir kısmına karşıl������k gelen payd��������������������������������r. Müşterek ve iştirak halinde mülkiyette maliklerden her biri taş��nmaz malın bir miktar hissesine sahiptir.

HİSSE TEVHİDİ: Bir taşınmaz malda hissesi olan bir kimsenin aynı taşınmaz üzerinde yeni bir hisse iktisap etmesi halinde önceki hisseyle sonra alınan hissenin birleştirilerek tapu kütüğüne tescil edilmesi demektir.

İ

İFRAZ: Tapu kütüğünde kayıtlı bir taşınmazın birden fazla parsel haline getirilmesidir.

İMAR AFFI: Kaçak yapıların ya da imar kurallarına uygun yapılara kaçak eklenmiş bölümlerin aklanması.

İPOTEK: Alacaktan kalan k��smı için konan şerhe denir.

��RT����������FAK HAKKI:������������������������������������������������������������İki emlaktan diğerine geçiş hakkı tesisine denir.

İFRAZ: Tapu kütü����������nde kayıtlı bir ta����nmazın birden fazla parsel haline getirilmesidir.

İNTİFA HAKKI: Emlakın iradından faydalanma hakkına denir.

İPOTEK: Temin edilen bir kredi veya doğması muhtemel bir borca güvence olarak bir gayrimenkul gösterilmesi halinde borç miktarı kadar alacağ��n, varsa faizi ile beraber taşınmazın tapu kütüğünün ilgili sütununa tescili işlemidir.

İLAM: Mahkeme kararı demektir.

İŞTİRAKİN FESHİ: Miras veya diğer sebeplerle oluşan iştirak halinde mülkiyetin sona erdirilerek, hissedarlık (müşterek mülkiyet) esasına geçilmesi işlemidir.

K

KADASTRO: Her çeşit arazi ve mülklerin, alanını, sınırlarını ve değerlerini belirtip plana bağlama işi.

KAT İRTİFAKI: Bir arsa ����zerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak ����zere yapılacak ve yapılmakta olan bir veya birden çok yapının bağımsız b��lümleri için, o arsanın maliki veya ortak malikleri taraf��ndan, Kat, Mülkiyeti Konunu’ na göre kurulan irtifak hakkıdır.

KÂGİR: Betonarme, ahşap veya kerpiç olmayan demektir.

KAT KARŞILIĞI ANLAŞMASI: Taraflar arasında ��ekil, biçim adet (yüzde ) karşılığı bedel ödemeksizin Tapu Sicil Müdürlüğü’nce senet altına temlik şeklidir.

KOORDİNELİ ÇAP: Kadastro pafta üzerinde ilgili parselin koordinatlarının bulunduğu vesikaya denir.

KAT MALİKİ: Kat mülkiyeti hakkına sahip özel ya da tüzel kişi.

KAT M��LKİYETİ: Bir ya da daha çok kişinin, bir yapının belirli bir bölümüne sahip olabilmesi.

KÜTÜK: Arazi, bağımsız bölüm, müstakil ve daimi irtifaklar ile bunların üzerinde kurulabilen hakların yazıldığ�� büyük boy defterlere kütük denir.

KROKİ: Bir bölgenin veya parselin üzerindeki yapı ve tesisleri de gösterecek şekilde bir altlığa yaklaş������������������k bi����imde çizimi.

L

LEB��DERYA: Kesintisiz deniz manzaralı daire.

L������KS: Bir dairenin en temel ������eler dışında, konfora yönelik daha fazla detaylarla donatılmış olmas��.

M

MAHZURLU: Herhangi bir i��lem veya uygulamaya elverişli olmayan.

MENKUL: Bir yerden başka bir yere taş��nabilen, ta��������ınır.

MERKEZİ ISITMA: Bir binanın çeşitli bölümlerinin, bir merkezden borularla sevk edilen sıcak su veya buharla, ya da kanallarla sevk edilen sıcak hava ile ısıtılma sistemi.

MERKEZİ YERDE: Bina ya da konutun, bulunduğu semt veya kentin merkezi sayılan bölümüne; çarşı, pazar ve ulaşım araçlarına yakın olması.

MÖBLELİ: İ��inde eşyası bulunan daire.

MUHDESAT: Bir arazi üzerinde arazi sahibinden bir başkasına ait bulunan yapı veya ağaç demektir.

MÜSTAKİL TAPU: Tek konut i��in verilen tapu.

N

NAZIM PLANI: Bir kentin haritaları üzerine çizilen ve arazi par����alarının kullanış biçimleri ile başlıca b��lge tiplerini belirten, yani kentin gelecekte alacağı biçimi gösteren plan.

NİZAM: Binaların yan yana s��ralanış düzeni; ayrık nizamda aralarında toprak parçası vardır; bitişik nizamda duvarları ortaktır.

NEV’İ: Türü, cinsi, vasfı. Tapu kütüklerinde bulunan nev’i hanesine taşınmaz����n bir vakıfla ilişkisinin olup olmadı��ı yazılmaktadır.

O

ORMAN KADASTROSU: Devlet ormanlarının, kamu tüzel ki��iliklerine ait ormanların, özel ormanların ve bu ormanların içinde ve bitişiğinde bulunan her çeşit taşınmaz malların ormanlarla müşterek sınırlarının tayin ve tespit edilerek haritaya bağlanması işlemidir.

ORTAK YERLER: Kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmuş binalarda bağımsız bölümler dışında kalıp, korunma ve ortaklaşa kullanma veya faydalanmaya yarayan yerlere ortak yerler denir.

OTOMASYON: Tapu ve kadastro bilgilerinin bilgisayar ortamına aktar��lması suretiyle hizmetlerin tümünün bilgisayar yardımıyla vatandaşlara sunulmas��dır.

Ö

����LÇEK: Bir harita veya çizimde görülen uzunluklarla bunların imlediği gerçek uzunluklar arasındaki oran.

ÖN BAH��E DERİNLİĞİ: Binanın ��n yüzünden kendi parselinin ön sın��rına kadar olan en yakın dik uzaklık.

ÖN CEPHE: Yapının yola bakan yüz��.

P

PAFTA: 1. Üzerine proje çizilen levha. 2. B��yük haritaları meydana getiren ayrı parçalardan her biri.

PARSEL: Belli bir amaç için ayrılıp sınırlanmış arazi parçası, bir adanın parçalarından her biri.

PLAN: Belli bir yerin bir ölçekte kuşbakış�� çizimidir.

R

RESTORASYON: Aslın������ bozmadan onarma.

RAKABE: Kuru mülkiyet, çıplak mülkiyet.

RESMİ SENET: Taşınmaz m������lkiyetinin veya mülkiyetten başka ayni hakların kurulması ve devri için tapu sicil müdürlüğünde görevli bir memur tarafından düzenlenip, taraflar ve gerekiyorsa tanıklar tarafından imzalanan, müdürce imza ve m������hür ile tasdik edilen resmi bir sözle��medir.

S

SAHİBİNDEN: Bir mülkün, arada herhangi bir aracı olmadan, doğrudan do��������ruya sahibi tarafından sat��şa veya kiraya sunulması.

SANDIK ODASI:����������������Genellikle penceresi olmayan, evdeki fazla eşyaların konulabileceği küçük oda.

SELAMLIK: Eskiden büyük konaklarda erkeklerin bulunduğu ve erkek konukların alındığı bölüm.

SERVİS GİRİŞİ: Büy��k binalarda yan hizmetler için kullanılan ikinci derecedeki giriş.

SIFIRDA: Yeni bitmiş ev, daire; hiç kimse tarafından kullanılmamış.

SOSYAL ALTYAPI: Sağlıklı bir ��evre meydana getirmek amacıyla yapılması gereken eğitim, sağlık, kültürel ve yönetsel yapılar ile park, çocuk bahçeleri gibi yeşil alanlara verilen genel ad.

STÜDYO: Aynı zamanda oturma, yatma ve yemek için kullanılan oda.

Ş

ŞALE: ����sviçre çobanlarının kulübelerine ya da dağ evlerine verilen ad.

ŞİRVAN: Çatı arasında bulunan basık oda.

ŞAHSİ HAKLAR: Kişilere eşya üzerinde bir başkasının ayni hakkına dayanarak, hâkimiyet imk��nı sa��layan bu nedenle sadece hukuki ili��kinin muhatabına karşı ileri sürülebilen haklardır.

ŞERH: Gayrimenkul malikinin temlik hakkının yasaklanması, kısıtlanmas�� veya kişisel hakların kuvvetlendirilmesi amacıyla üçünc�� kişileri uyarıcı mahiyette tapu kütüğünün şerhler sütununa yaz��lan hususlardır.

T

TAVANARASI: Çat�� ile son kat döşemesi arasında kalan boşluk.

TEKNİK ALTYAPI: Elektrik, gaz, içme ve kullanma suyu, kanalizasyon, her tür ulaştırma, haberleşme ve arıtım gibi hizmetlerin sağlanması için yapılan tesisler ile açık ve kapalı otopark kullanışlarına verilen ad.

TERAS:��1. Oturup hava almaya yarayan, düz ve çevresi açık yüksekçe yer, taraça. 2. Üstü gezinmeye elverişli düz dam.

TOPLU KONUT: Sosyal ve fiziksel altyap��sıyla birlikte gerçekleştirilen çok sayıda konut birimini anlatmakta kullan��lan terim.

TAPU: Arazinin belirli bir parças��nın veya üzerine inşa edilmiş ba��ımsız bölümün malikini gösteren, tapu sicil müdürlüğünce verilmiş, aksi kanıtlanıncaya kadar geçerli resmi bir belgedir

TEMELLÜK: Mülk edinme, mülk alma.

TEMLİK: Mülk olarak vermek, mülkiyeti bir bedel karşılığında başka birine nakletmek.

TRAMPA: Bir malın başka bir malla değiştirilmesidir. Değiştirilecek mallar taşınır veya ta����������������ınmaz mal olabilir.

U

UYGULAMA İMAR PLANI: Tasdikli hali hazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak nazım imar planı esaslar��na g����re çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunlar��n yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplar��nı ve diğer bilgileri ayrıntılar���� ile gösteren plandır.

UYRUK: Tabiiyet, bir ülkenin vatandaşı olmak.

V

VAKIF: Ger��ek veya tüzel kişiler taraf����ndan yeterli mal veya hakları belirli ve sürekli bir amaca tahsis edilerek, mahkeme karar��yla kurulan tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarına vakıf adı verilir.

VAKIF TAV��Z BEDEL��: Vakıf malların mülke dönüşümü tasarruf edene intikali için bir bedel öngörülmüş olup, bu bedele taviz bedeli denilmektedir.

VEFA HAKKI: Satanın, sattı��ı ta����ınmaz malı müşteriden geri satın alma hakkını sakl���� tutmasıdır. Vefa hakkı tapu kütüğüne şerh edilir.

VERASET BELGESİ: Mirasın, mirasçılara intikali i����in tapu sicil müdürlüğünce aranan, sulh hukuk mahkemesinden alınmış, vefat eden malikin mirasçılarının kimler olduğunu gösteren, hasımsız, aksi sabit oluncaya kadar geçerli bir belgedir.

Y

YALI: Düzlük ve a��ıklık su kıyısına yapılmı���� köşk.

YASAL MAL REJİMİ: Edinilmiş mallara katılma rejimidir.

YENİ ARAZİ OLUŞUMU: Birikme, dolma, toprak kayması veya kamuya ait suların yatağında ya da seviyesinde değişme gibi sebeplerle sahipsiz yerlerde yeniden oluşan yararlanmaya elverişli arazidir.

YEN��LEME: Teknik sebeplerle yetersiz kalan, uygulama niteliğini kaybeden veya eksikliği görülen tapulama veya kadastro paftalarının yenilenmesi ile buna uygun olarak tapu sicilinde d��zeltmeler yapılması işlemidir.

YERLEŞ��M YERİ: Bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir. İkametgah.

YETKİ BELGESİ: Tapu Kanununun 2. maddesi uyarınca tapu işlemleri sırasında tüzel kişilerden istenen ve tüzel kişinin gayrimenkul tasarruflarına izinli olduğunu ve temsilcisinin kimler olduğunu belirtir belgedir.

YEVMİYE: Tapu siciliyle ilgili olarak tapu sicil müdürlüğünde yapılan her işlem ile red edilen istemlerin tarih ve sıra numarasına göre kaydedildiği deftere yevmiye defteri; bu defterden alınarak tapu kütüğünde yapılan tescil veya terkinin yanında belirtilen tarih ve numaraya da, yevmiye tarihi ve numarası denir.

YIKMA RUHSATI: Bir yapıyı yıkmak için ilgili belediyeden alınan izin; yıkma izni.

YOLA TERK:��İmar planlarının uygulanışı sırasında ta����nmaz mal maliklerince bedelli veya bedelsiz olarak imar planına uygun biçimde taşınmazın tamamın��n veya bir kısmının kamu yararına (yola, yeşil alana, parka) terk edilmesi işlemidir.

Y��NETİM PLANI: Kat mülkiyeti kurulmu�� apartman ve sitelerde bina veya sitenin nasıl yönetileceğini, kat maliklerinin hak, borç ve sorumluluklar����nı düzenleyen ve tüm kat maliklerince imzalı olan bir belgedir.

Z

ZABIT DEFTER��: Kadastrosu yapılmamış taşınmaz malların kaydedildi��i ve üzerinde kurulacak hakların takip edildiği defterdir.

ZAMANAŞIMI: Bir hakkın kazanılması veya kaybedilmesi için geçmesi gereken hukukça ����ngörülmüş süre anlamına gelir.

ZAYÎ: Bir belgenin kaybolması veya yok olmasıdır. Tapu senedi veya ipotek belgesinin kayıp edilmesi halinde, zayiinden yenisi çıkartılabilir.

ZİLYETLİK:��Bir eşya (mal) üzerinde zilyetlik iradesine dayanarak fiili hakimiyet kurma eylemine zilyetlik denir.

ZİRAİ İPOTEK: Tarım kredi kooperatifleri ile T.C. Ziraat Bankas��ndan çiftçilerin talep ettiği kredilere karşılık teminat olarak taşınmaz mal��n gösterilmesi halinde tesis edilen ipotek i����lemidir.

ZORUNLU DEPREM S��GORTASI: Mesken, ev, ba����������������ımsız bölüm nitelikli yerlerin, depreme kar��ı, yetkili sigorta şirketleri tarafından sigortalanmasıdır.

Yorumlar kapatıldı.

Scroll To Top